QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN

Vui lòng đọc kỹ quy định và điều kiện dưới đây

Bằng việc sử dụng (truy cập) thông tin ở Trang Điện Tử https://www.7-eleven.vn, bạn đồng ý với mọi quy định và điều kiện của 7-Eleven Việt Nam nêu ra. Nếu bạn không đồng ý với những quy định và điều kiện tại đây, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng (truy cập) Trang Điện Tử.

Giới hạn sử dụng

Tài liệu từ Trang Điện Tử hoặc bất kỳ trang điện tử nào khác do 7‑Eleven Việt Nam hoặc bất kỳ Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam sở hữu, vận hành, cấp phép hoặc kiểm soát đều không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, đăng tải hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 7‑Eleven Việt Nam hoặc Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam.

Bạn có thể tải xuống các thông tin trên trang vào máy tính và sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc mục đích phi thương mại trong điều kiện là bạn sẽ không được phép xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào về thương hiệu hoặc các thông tin về sở hữu nào khác.
Bất kỳ sửa đổi hoặc sử dụng những tài liệu trên Trang Điện Tử cho bất kỳ mục đích nào khác đều là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của 7-Eleven Việt Nam hoặc Các Bên Liên Quan 7‑Eleven Việt Nam.

Tất cả tài liệu (thông tin, hình ảnh) trong Trang Điện Tử này chỉ được cung cấp cho các mục đích hợp pháp.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

7-Eleven Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tật nào gây ra bởi, bao gồm (nhưng không giới hạn), bất kỳ sự thất bại về hiệu suất, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong việc truyền tải, vi rút máy tính hoặc lỗi đường truyền.

7-Eleven Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tật nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở những thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả của việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trong Trang Điện Tử này, ngay cả khi có sự sơ suất từ 7-Eleven Việt Nam hoặc một bên đại diện nào của chúng tôi mà đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cả hai.

Về thông tin gửi đến 7-Eleven Việt Nam

Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ hoạ hoặc các thông tin khác được gửi đến 7-Eleven Việt Nam thông qua Trang Điện Tử này sẽ là tài sản thuộc sở hữu của 7-Eleven Việt Nam.

7-Eleven Việt Nam sẽ không bắt buộc phải xem xét bất kỳ thông tin nào được gửi đến chúng tôi thông qua Trang Điện Tử này là bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ý tưởng nào cho việc kinh doanh đó (bao gồm nhưng không giới hạn, sản phẩm hoặc ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ điểm giống nhau có thể xuất hiện trong các hoạt động tương lai của 7-Eleven Việt Nam.

7-Eleven Việt Nam sẽ có quyền sở hữu độc quyền và tất cả các quyền khác (ở cả hiện tại và tương lai) với các thông tin được gửi đến 7-Eleven Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào (văn bản, hình ảnh) thông qua Trang Điện Tử này.

7-Eleven Việt Nam sẽ được quyền sử dụng những thông tin gửi đến chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hay mục đích nào khác mà không phải bồi thường thiệt hại cho bạn hay bất kỳ người nào khác gửi thông tin đến.

Thông tin cá nhân được cung cấp tự nguyện bởi một khách hàng truy cập hay sử dụng Trang Điện Tử. Thông tin này sẽ được ghi nhận và sử dụng cho mục đích nội bộ và không được bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ một bên thứ ba nào hoặc các đơn vị khác không tham gia vào hoạt động của Trang Điện Tử cũng như của 7-Eleven Việt Nam.

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ thông tin nào (dưới bất cứ hình thức gì) gửi đến 7‑Eleven Việt Nam bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tình phù hợp, tính nguyên bản cũng như bản quyền.

Quyền hạn

Trừ khi được mô tả hay ghi chép khác, tất cả các tài liệu trong trang của 7-Eleven Việt Nam được cung cấp chỉ để cung cấp thông tin về 7-Eleven Việt Nam.

Chúng tôi kiểm soát và điều hành Trang Điện Tử này từ trụ sở chính tại 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 thành phồ Hồ Chí Minh và không tuyên bố rằng các tài liệu này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác.

Nếu bạn sử dụng Trang Điện Tử này từ các vị trí khác, bạn chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp ở địa phương hiện hành.

Miễn trừ trách nhiệm

Tài liệu và thông tin trong Trang Điện Tử này có thể xuất hiện một vài lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy.

7-Eleven Việt Nam toàn quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong trang này về tính chính xác, độ tin cậy. Chúng tôi không đảm bảo khả năng thương mại cũng như tính phù hợp của việc sử dụng các tài liệu trong trang cho một mục đích cụ thể.

Tổng quan

Các Quy Định và Điều Kiện trên sẽ được quản lý và giải thích theo luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nếu bất kỳ phần nào trong các Quy Định và Điều Kiện này là bất hợp lý, không có hiệu lực, hoặc không thể thi hành được, phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bằng chứng về việc sử dụng Trang Điện Tử này cho các mục đích bất hợp pháp có thể sẽ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật, trong bất cứ trường hợp nào có liên quan.

7-ELEVEN, 7-ELEVEN Logo, 7REWARDS, 7REWARDS Logo, 7-SELECT Logo, BIG GULP, GULP, SLURPEE, và các hình ảnh thiết kế đặc trưng (Tri-Stripe Design) đã đăng ký bản quyền và thuộc sở hữu của 7-Eleven, Inc. và được cấp phép cho Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam sử dụng.

(7-ELEVEN, 7-ELEVEN Logo, 7REWARDS Logo, 7-SELECT Logo, BIG GULP, GULP, SLURPEE, Tri-Stripe Design are trademarks of 7-Eleven, Inc. used under license by Seven System Viet Nam JSC.)

Trên đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan trong việc sử dụng Trang Điện Tử này. 7‑Eleven Việt Nam có thể sửa đổi các Quy Định và Điều Kiện trên bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này mà không phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ hình thức thông báo nào khác cho bất cứ một bên thứ ba nào.

Điều Khoản Sử Dụng và chính sách của ứng dụng di động (mobile app) 7-Eleven